Wie is Rijkhoff Hypotheken?

Rijkhoff Hypotheken is gevestigd en kantoorhoudende aan de Westeinderweg 14, 1687 PL te Wognum.

Wie is de klant?

De klant is diegene met wie Rijkhoff Hypotheken een overeenkomst voor dienstverlening aangaat, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant(en) en diens familie wordt verwerkt.

Ik ben geen klant maar jullie hebben wel persoonlijke gegevens van mij

Naast gegevens van mijn klanten verwerk ik ook persoonlijke gegevens van leads, prospecten, nieuwsbrieflezers, leveranciers, relaties, sollicitanten en eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die ik verwerk voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?

Rijkhoff Hypotheken verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Als ik de persoonsgegevens alleen verwerk zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. In bepaalde andere gevallen is Rijkhoff Hypotheken verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant. Voor zover ik persoonsgegevens laat verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde subverwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als:

• Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
• Adres en woonplaats
• E-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedata van de klant en diens gezin
• BSN
• Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is verplicht vanuit de wet Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De Wwft verplicht Rijkhoff Hypotheken om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële en adviesrapportages, vormt onderdeel van de dienstverlening van Rijkhoff Hypotheken. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Ik verwerk geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen,
geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal ik dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.

Hoe verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend op de manier die ik met de klant heb afgesproken in de opdracht tot dienstverlening. Dit verwerken doe ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De verwerking vindt plaats volgens schriftelijke of mondelinge instructies van de klant, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wwft). Indien een instructie, naar mijn mening, een inbreuk maakt op de AVG stel ik de klant daarvan onmiddellijk in kennis. 
Ingeval ik verantwoordelijke ben, zoals bij het aanvragen van een hypotheek, zal ik de gegevens verwerken zoals ik dat juist acht als deskundige en in het licht van de overeengekomen opdracht. Als ik een zelfstandige verplichting mocht hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor mijn medewerkers geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, dan leef ik deze verplichtingen na.
De klant is wettelijk verplicht de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Ik zorg ervoor dat ik voldoe aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
Ik zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische
Ruimte (EU), tenzij ik hierover met de klant andere afspraken heb gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Ik zorg ervoor dat alleen mijn medewerkers toegang hebben tot de
 persoonsgegevens. Uitzondering hierop zijn eventuele subverwerkers. Ik beperk de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Ik zorg er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens, en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
Ik kan andere verwerkers (subverwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze subverwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover ik niet beschik. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken, dan zal ik die subverwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Rijkhoff Hypotheken wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele subverwerkers.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoe ik aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar ik heb ook te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens. Die wetgeving gaat voor. De wettelijke bewaartermijn voor fiscale gegevens is bijvoorbeeld veelal minimaal 7 jaar. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons en/of voor de subverwerker, dan kan ik die kosten in rekening brengen.
Als ik een verzoek krijg om persoonsgegevens ter beschikking te stellen, dan doe ik dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeel ik eerst of het verzoek bindend is, of dat ik op grond van gedrags- en/of beroepsregels aan het verzoek moet voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stel ik de klant op de hoogte van het verzoek. Ik probeer dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als ik de klant op de hoogte stel, dan zal ik ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens ik ter beschikking zal stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Rijkhoff Hypotheken gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik, zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

Ik heb passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te beperken risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Rijkhoff Hypotheken zal periodiek intern steekproefsgewijs controles uitoefenen.
Ik bied passende waarborgen voor de toepassing van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijke deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Ik zal hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie c.q. audit zijn voor rekening van de klant. De klant stelt aan mij een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Datalekken

Rijkhoff Hypotheken heeft een emailadres beschikbaar waarop klanten, medewerkers, subverwerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Rijkhoff hypotheken pakt melding zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Rijkhoff Hypotheken te voorkomen. 
Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.
Voornoemd e-mailadres is: info@rijkhoffhypotheken.nl

Geheimhoudingsplicht

Ik houd verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht mijn medewerkers en
eventuele subverwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en/of gedragsregels.

Aansprakelijkheid 

De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart mij ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel en ook immaterieel), maar ook voor de kosten die ik in verband daarmee moet maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan mij wordt opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant.
De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van aansprakelijkheid is van kracht op de verplichting zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of een opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening c.q. het instemmen met deze privacyverklaring verklaart u in het bezit te zijn van, dan wel bekend te zijn met, mijn algemene voorwaarden.
Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens Gezien onze wettelijke bewaarplicht en andere wet- of (beroeps)regelgeving kan ik over het algemeen niet voldoen aan een eventueel verzoek van de klant tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij einde van de opdracht tot dienstverlening.
Mocht dit wel mogelijk zijn, dan zal ik aan dit verzoek meewerken.
De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van persoonsgegevens.

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring Rijkhoff Hypotheken

Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving zal ik mijn klanten hierover informeren. Als ik niet meer kan voldoen aan een bepaald niveau van bescherming, kan dit voor mij reden zijn om een opdracht van dienstverlening te beëindigen.

Afwijkende bepalingen voor bepaalde natuurlijke personen

Voor persoonlijke gegevens van leads en prospects hanteer ik de regel eens per
twee jaar alle persoonlijke gegevens te verwijderen die al langer dan twee jaar door mij worden verwerkt met het doel een opdracht tot dienstverlening te kunnen sluiten. Dit tenzij met de betrokken persoon een vervolgafspraak is overeengekomen en/of is vastgelegd waaruit blijkt dat ik nog twee jaar door kan gaan met verwerken.
Voor persoonlijke gegevens van sollicitanten hanteer ik de regel dat na sluiting van een vacature alle persoonlijke gegevens na maximaal 4 weken worden verwijderd.
Voor persoonlijke gegevens van medewerkers, stagiaires, inleners, uitzendkrachten of zzp-ers bij Rijkhoff Hypotheken geldt hetzelfde als voor klanten met dien verstande dat in plaats van de opdracht tot dienstverlening moet worden gelezen de arbeidsovereenkomst, de stage-overeenkomst, de inleenovereenkomst, de uitzendovereenkomst of de managementovereenkomst.

Slotbepalingen

Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor partijen. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
Als een of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een klant, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Ik treed dan met de klant in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zodanig vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Actueel nieuws

Rijkhoff Hypotheken bestaat 5 jaar!

5-1-2024 2024 is het jaar om het 5-jarig jubileum van Rijkhoff Hypotheken te vieren! Het is geweldig om de overstap van loondienst naar ondernemerschap gemaakt te hebben. De overstap die zo spannend maar gelukkig ook succesvol is geweest. De positieve reacties van mijn klanten zijn een geweldige bevestiging van mijn werk. Mijn doel was en is om via organische groei (mond-op-mond-reclame) te groeien. Dat dit lukt vind ik een fantastische prestatie. Hartelijk dank voor al mijn klanten die mij hebben weten te vinden en al de keren dat ik ben aanbevolen door relaties. Het is een gevolg van mijn manier van werken, het helpen van mijn klanten, het getuigt van mijn professionaliteit en deskundigheid. Het feit dat ik mijn eigen agenda kan bepalen en geen tijd hoeft te verspillen aan vergaderingen, is pure tijdwinst en het geeft mij de vrijheid om mijn eigen koers te varen. Natuurlijk zijn er uitdagingen en is niet alles altijd even gemakkelijk. Het gebrek aan de mooie collegiale contacten die ik in loondienst had, mis ik. Daarnaast is het soms moeilijk om een stabiel inkomen te hebben, door fluctuaties in mijn omzet. Het runnen van een onderneming brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee, denk aan promotie, administratie en het omgaan met veranderende marktomstandigheden. Toch is het duidelijk dat ik erg tevreden ben met de keuze om Rijkhoff Hypotheken op te richten. Ik kan mij geen andere werksituatie meer voorstellen. Het is geweldig! Op naar nog vele succesvolle jaren voor Rijkhoff Hypotheken!